Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών και Άνεργων 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

Επιχειρησιακά ΕΣΠΑ Προγράμματα

Προκηρύχθηκαν δύο νέα προγράμματα Voucher που αφορούν συνολικά 5.000 ανέργους. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα με τίτλο: «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» αφορά συνολικά 3000 ωφελούμενους ενώ το πρόγραμμα με τίτλο  «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» αφορά συνολικά 2000 ωφελούμενους.

Οι δράσεις θα υλοποιηθούν με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και θα περιλαμβάνει:

  1. παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής
  2. παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
  3. πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης, και
  4. πρακτική  άσκηση- on the job training- συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών.

Οι ωφελούμενοι θα κληθούν να συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης σε ένα από τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

  • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
  • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
  • Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων.

Για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 2800€, ενώ απαραίτητη είναι η συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης. Η καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων υποβολής είναι η 23/8/2019.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την παραπάνω φόρμα επικοινωνίας ή να επικοινωνήσουν στα αντίστοιχα τηλέφωνα (Λάρισα 2410-552706, Αθήνα 210-3803883 και Κόρινθο 27410-74300).