Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων

Ενεργά Προγράμματα

EΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

 • Για τη συμμετοχή τους στην Πράξη οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως:
 • Να είναι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα γενικά, (μόνιμοι, μερικά και εποχικά απασχολούμενοι) ανεξαρτήτως επιχείρησης, τομέα ή κλάδου απασχόλησης.
 • Nα διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).
 • Αξία επιδότησης : Πέντε (5) ευρώ ανά ώρα κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως κρατήσεων

Ποιους αφορά

Ποιους αφορά :  Δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη έχουν οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης, προερχόμενοι από το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Τρόπος Υλοποίησης

 • Θεωρητική κατάρτιση : Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης θα υλοποιηθεί είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης είτε με τη μέθοδο της δια ζώσης κατάρτισης είτε συνδυασμός των παραπάνω.
 • Πιστοποίηση : Στους επιτυχόντες στη διαδικασία πιστοποίησης θα χορηγηθεί διαπιστευμένο πιστοποιητικό συμμόρφωσης προσόντων, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024.

Δικαιολογητικά συμμετοχής στη δράση

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας
 • Αντίγραφο του τίτλου σπουδών
 • ΑΦΜ Υποψηφίου
 • ΑΜΚΑ Υποψηφίου
 • Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου
 • Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού στο οποίο θα είναι κύριος δικαιούχος ο/η αιτών/ούσα
 • Αποδεικτικά Εργασιακής Κατάστασης