Αξιολόγηση Στελεχών της Εκπαίδευσης

Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια

Χρονική Διάρκεια

450 ώρες

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του παρόντος προγράμματος εξειδίκευσης είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων σχετικά με την αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης, αλλά η εξοικείωση με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Εκπαιδευτικούς που εργάζονται στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης
 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 • Στελέχη της Διοίκησης
 • Αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων οι οποίοι θα απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευ­σης ενηλίκων
 • Πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τομείς της Εκπαίδευσης και της διά Βίου Μάθησης
 • Πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι έχουν επιστημονικό ενδιαφέρον για τα αναφερόμενα γνωστικά πεδία.

Γιατί να το παρακολουθήσω

-Μοριοδοτείται σε προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), Σ.Δ.Ε. (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), Δ.Ι.Ε.Κ. (Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης), (ΚΔΒΜ) Κέντρα Διά Βίου Μάθησης κ.ά.

-Λαμβάνεται σοβαρά υπόψη για απασχόληση σε ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (ΚΔΒΜ επιπέδου 2, Ι.Ε.Κ., Ιδιωτικά Σχολεία, Κολέγια, Φροντιστήρια κ.λπ.).

Θεματικές Ενότητες

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

 • Εισαγωγή στην εκπαιδευτική αξιολόγηση
 • Σπουδαιότητα και αναγκαιότητα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού
 • Στόχοι αξιολόγησης του εκπαιδευτικού
 • Ζητήματα εγκυρότητας κι αξιοπιστίας
 • Μορφές αξιολόγησης

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 • Εισαγωγή στην έννοια της σχολικής αποτελεσματικότητας
 • Η αξιολόγηση της σχολικής αποτελεσματικότητας
 • Συντελεστές της σχολικής αποτελεσματικότητας
 • Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική αποτελεσματικότητα
 • Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της σχολικής αποτελεσματικότητας

3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 • Κατηγορίες μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Διάγνωση κι ανίχνευση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών
 • Η συμπερίληψη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Μοντέλα σχολικής ενσωμάτωσης
 • Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική ένταξη των μαθητών με δυσκολίες
 • Αξιολόγηση της αποτελεσματικής ένταξης των μαθητών με δυσκολίες

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 • Ο θεσμός της αξιολόγησης στην εκπαίδευση διεθνώς
 • Φορείς αξιολόγησης στην εκπαίδευση
 • Ιστορική αναδρομή στη νομοθεσία για την αξιολόγηση στην εκπαίδευση
 • Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης στην Ελλάδα

5η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΧΩΝ

 • Αρχές οργάνωσης και διοίκησης οργανισμών
 • Διοίκηση με βάση στόχους
 • Πλεονεκτήματα της διοίκησης με βάση στόχους
 • Εμπειρικά δεδομένα για την αποτελεσματικότητα της διοίκησης βάσει στόχων

6η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (10 ώρες)

 • Το αμφιλεγόμενο εγχείρημα της αξιολόγησης
 • Ο πολιτικός και ιδεολογικός χαρακτήρας της αξιολόγησης
 • Μορφές και τύποι αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης στην Ελλάδα
 • Η αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης στην Ελλάδα σήμερα

7η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • Ποσοτικές μέθοδοι αξιολόγησης
 • Ποιοτικές μέθοδοι αξιολόγησης
 • Κριτήρια αξιολόγησης ανθρωπίνου δυναμικού στην εκπαίδευση
 • Κριτήρια αξιολόγησης σχολικού διευθυντή

8η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • Εισαγωγή στις διαδικασίες αξιολόγησης
 • Εσωτερική αξιολόγηση
 • Εξωτερική αξιολόγηση
 • Φάκελος υλικού (portfolio) στελεχών
 • Αυτοαξιολόγηση των στελεχών
 • Δυνατότητες απόκτησης επαγγελματικών προσόντων

9η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 • Η έννοια της Αξιολόγησης
 • Μοντέλα Αξιολόγησης (Ι)
 • Μοντέλα Αξιολόγησης (ΙΙ)
 • Διαμορφωτική ή Ανακεφαλαιωτική Αξιολόγηση

Μεθοδολογία

 • 170 ώρες διά ζώσης διδασκαλία, η οποία θα πραγματοποιείται ένα (1) έως δύο (2) Σαββατοκύρι­ακα ανά μήνα
 • 100 ώρες εξ αποστάσεως με μέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
 • 90 ώρες προετοιμασία, εκπόνηση,παρουσίαση και αξιολόγηση εργασιών-δραστηριοτήτων
 • 40 ώρες παρουσίαση μι­κροδιδασκαλιών και εργασιών

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος