Θεσμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια

Χρονική Διάρκεια

450 ώρες και 800 ώρες (7 μήνες)

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις όσον αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και να εξοικειωθούν με θέματα που αφορούν το εκπαιδευτικό σύστημα. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν ενισχύσει και βελτιώσει τις εκπαιδευτικές πρακτικές τους και τις ικανότητες τους ως εκπαιδευτές ενηλίκων στις διάφορες δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης και Δομές Δομές Διά Βίου Μάθησης.
 • Σε εκπαιδευτές Ενηλίκων.
 • Σε εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης.
 • Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ειδικοτήτων που δύνανται να διδάξουν σε Δομές Διά Βίου Μάθησης.
 • Σε Κοινωνιολόγους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς λειτουργούς και σε άλλους επιστήμονες διαφόρων κατευθύνσεων και ειδικοτήτων.
 • Σε όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο της εκπαίδευσης. 

Γιατί να το παρακολουθήσω

-Μοριοδοτείται  σε προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.),  Σ.Δ.Ε. (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), Δ.Ι.Ε.Κ. (Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης), (ΚΔΒΜ) Κέντρα Διά Βίου Μάθησης κ.ά.

-Λαμβάνεται σοβαρά υπόψη για απασχόληση σε ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (ΚΔΒΜ επιπέδου 2, Ι.Ε.Κ., Ιδιωτικά Σχολεία, Κολέγια, Φροντιστήρια κ.λπ.).

Θεματικές Ενότητες

 • Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά
 • Ο ρόλος της εκπαίδευσης και κατάρτισης στη σύγχρονη κοινωνία
 • Η εκπαίδευση ενηλίκων ως μέσο ενδυνάμωσης των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού
 • Η εκπαίδευση, η επαγγελματική αποκατάσταση & η κοινωνική ένταξη των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
 • Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: ορισμός και ρόλος της
 • Συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη
 • Το ελληνικό σύστημα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
 • Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Αξιολόγηση των Εργαζομένων
 • Μέσα Διδασκαλίας και Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία
 • Το επαγγελματικό προφίλ του εκπαιδευτή ενηλίκων
 • Η πιστοποίηση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Απολογισμός και Προοπτικές
 • Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση
 • Το εκπαιδευτικό σύστημα
 • Σύνδεση Επαγγελματικής Κατάρτισης με απασχόληση
 • Θεσμικό πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας στην επαγγελματική κατάρτιση
 • Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων – Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων
 • Η χρηματοδότηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική
 • Τάσεις και προοπτικές

Μεθοδολογία

 Το επιμορφωτικό σεμινάριο:

 • Διεξάγεται αποκλειστικά με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (e-learning) (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκατάρτιση).
 • Συνεχής ανατροφοδότηση των αποριών, ερωτημάτων και διευκρινήσεων από τον υπεύθυνο εκπαιδευτή μέσω email.
 • Περιλαμβάνει εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, πρόσθετο επιμορφωτικό εκπαιδευτικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό, επιστημονικά άρθρα, διπλωματικές εργασίες, διδακτορικές διατριβές και σχετική βιβλιογραφία.
 • Η τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου περιλαμβάνει την εκπόνηση τελικής εργασίας, την υλοποίηση σύντομων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και αυτοαξιολογήσεων ανά θεματική ενότητα του σεμιναρίου.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος