Προσωπική Ασφάλεια – Security

E-Learning

Τα αντικείμενα της ενότητας αποτυπώνουν αναλυτικά τις προδιαγραφές, το πλαίσιο καθώς και τη διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης των υποψήφιων επαγγελματιών της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», οι οποίοι δεν κατέχουν συναφή με την επαγγελματική δραστηριότητα τίτλο (δίπλωμα ή πιστοποιητικό) εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων το Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας είναι ειδικευμένο στην παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στην πρόληψη και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών, στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των ατόμων και στη διατήρηση της κοινωνικής γαλήνης όταν αυτή κινδυνεύει να διαταραχθεί. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη νομοθεσία καλύπτονται οι τομείς:

  1. Φρούρησης.
  2. Περιπολίας.
  3. Ελέγχου.
  4. Ασφάλειας προσώπων, κτιρίων, εγκαταστάσεων, αθλητικών κ.ά. εκδηλώσεων, χρηματαποστολών, αξιών, αρχαιοτήτων και έργων τέχνης.
  5. Συνοδείας αθλητικών αποστολών.
  6. Υπηρεσίας ασφαλείας σε υπό ελληνική σημαία εμπορικά πλοία.
  7. Εκπόνησης μελετών συναφών με το αντικείμενο.
  8. Υπηρεσίας υποστήριξης των παραπάνω.

Αντικείμενο Χρόνος Κόστος
Φύλακας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΦΛΕ)