Προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας

Uncategorized

Nέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για τους Δήμους. 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 26/7/2018  η απόφαση που περιλαμβάνει τα προσόντα, τα κριτήρια και τον τρόπο πρόσληψης του νέου προσωπικού. Στην συνέχεια ο ΟΑΕΔ  έως τις 31/7/2018 θα δημοσιεύσει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων καθώς και την κατανομή των θέσεων ανά δήμο και φορέα.

Η ΔΡΑΣΗ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Η Δράση, κατά το συγχρηματοδοτούμενο οκτάμηνης διάρκειας σκέλος της, απευθύνεται α) στους Δήμους που υπάγονται στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, εκτός των Δήμων που συμμετέχουν στις Δημόσιες Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ με αριθμ. 8/2017 (πλην των Δήμων Φυλής και Ασπροπύργου) και 9/2017, β) στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου και γ) στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας που εδρεύουν στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.

ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΕΡΓΩΝ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΗ  

 • α) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
 • β) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,
 • γ) μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
 • δ) άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα,
 • ε) άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
 • στ) εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κα
 • ζ) άνεργοι δικαιούχοι «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)», εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΡΙΑ
Κριτήρια Μόρια
α) Χρονικό Διάστημα συνεχόμενης Εγγεγραμένης
ανεργίας ωφελούμενου με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες
ένα (1) μόριο άνα πλήρη μήνα, το οποίο διπλασιάζεται
για τους άνεργους αρχηγούς μονογονεικών οικογενειών
β) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης Εγγεγραμένης ανεργίας του/ης συζύγου
των ανέργων τηςανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους (60) μήνες
ένα (1) μόριο άνα πλήρη μήνα
γ) Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω* 15 μόρια
δ) Ετήσιο εισόδημα του έτους 2017 Ατομικό 0 - 3.500,00 € 30 μόρια
3.501,00 - 5.000,00 € 25 μόρια
5.001,00 - 8.000,00 € 20 μόρια
8.001,00 - 12.000,00 € 10 μόρια
12.001,00 € και άνω 0 μόρια
Οικογενειακό 0 - 7.000,00 € 30 μόρια
7.001,00 - 10.000,00 € 25 μόρια
10.001,00 - 16.000,00 € 20 μόρια
16.001,00 - 26.000,00 € 10 μόρια
26.001,00 € και άνω 0 μόρια
ε) Ηλικία 18 - 29 ετών 15 μόρια
30 - 44 ετών 25 μόρια
45 - 54 ετών 35 μόρια
55 ετών και άνω 45 μόρια
στ) Αριθμός Ανήλικων τέκνων
ζ) Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ,
ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω*
10 μόρια
(ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων)
η) Δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης 35 μόρια
θ) Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες
ή υπό υλοποίηση δράσεις "ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΜΕΣΩ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩ-ΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ" της προγραμματικής
περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020
10 μόρια

 

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων, επιλογή υποψηφίων και διευκρινήσεις

 1. Με πρόσκληση του ΟΑΕΔ που αναμένεται να ανακοινωθεί έως 31/07/2018, οι ωφελούμενοι, καλούνται να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μία αίτηση συμμετοχής για τις αποκηρυσσόμενες θέσεις, για μία ειδικότητα, επιλέγοντας από μία (1) μέχρι τρεις (3) υπηρεσίες τοποθέτησης ή/και επιβλέποντες φορείς, όπως προβλέπει η πρόσκληση.
 2. Η αίτηση αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (oaed.gr ). Μετά τη συμπλήρωσή της, την αποστέλλουν μέσα στο χρονικό πλαίσιο που θα οριστεί στην πρόσκληση, στο σύστημα ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/ ). Μετά  τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής καμία αίτηση δεν θα γίνετε  δεκτή.
  Προσοχή  Η αίτηση του δυνητικού ωφελούμενου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ως προς τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από το δυνητικό ωφελούμενο επισύρει τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία και τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.’’
 3. Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ο υποψήφιος μπορεί να εκτυπώσει την ηλεκτρονική αίτησή του, στην οποία περιλαμβάνονται ο αριθμός και η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.
 4. Ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται τις αιτήσεις των  ωφελουμένων για την απασχόλησή τους ανά ειδικότητα και τους κατατάσσει με μηχανογραφικό τρόπο σε προσωρινό πίνακα κατάταξης ανέργων 
 5. Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης ανέργων καταρτίζεται  και αναρτάται από τον ΟΑΕΔ και  περιλαμβάνει των προσωρινό πίνακα επιτυχόντων, τον προσωρινό πίνακα επιλαχόντων και τον προσωρινό πίνακα αποκλειομένων στον οποίο αναφέρεται συγκεκριμένος λόγος αποκλεισμού.
 6. Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η υποβολή, με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο, ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών προς το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του ΟΑΕΔ η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων στο διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων. Οι λεπτομέρειες για την υποβολή και την εξέταση των ενστάσεων καθορίζονται στην πρόσκληση του ΟΑΕΔ.
 7. Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από το ΔΣ του ΟΑΕΔ εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, ανακοινώνεται ο οριστικός πίνακας κατάταξης ανέργων, ο οποίος περιλαμβάνει τον οριστικό πίνακα επιτυχόντων, τον οριστικό πίνακα επιλαχόντων και τον οριστικό πίνακα αποκλειομένων, εγκρίνεται από το Διοικητή ή από άλλο όργανο που ορίζεται με απόφασή του. Ο οριστικός πίνακας κατάταξης ανέργων αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και η έκδοση του ανακοινώνεται στον πίνακα ανακοινώσεων του αρμόδιου ΚΠΑ2 και στον πίνακα ανακοινώσεων εκάστου επιβλέποντος φορέα.
  Προσοχή: ’Οι άνεργοι που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους στους επιβλέποντες φορείς . Όσοι από την επόμενη ημέρα της προθεσμίας λήξης υποβολής των αιτήσεών τους απώλεσαν προσωρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω απασχόλησης ή ασθένειας και την επανακτούν μέχρι την ημερομηνία υπόδειξής τους στους επιβλέποντες φορείς παραμένουν στον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων με τα ίδια αρχικά κριτήρια κατάταξης. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για όσους απώλεσαν προσωρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω μη ανανέωσης του δελτίου ανεργίας τους’’.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Ο ΟΑΕΔ καλύπτει το μισθολογικό κόστος των ωφελουμένων που θα απασχολήσει ο επιβλέπων φορέας και τις ασφαλιστικές εισφορές (φορέα – ωφελουμένου). Για κάθε ωφελούμενο που θα τοποθετηθεί από τον επιβλέποντα φορέα το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί:

 • σε 19,81 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 495,25 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω και
 • σε 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 431,75 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους  ηλικίας κάτω των 25 ετών.

Μπορείτε να δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ για τις λοιπές διατάξεις της πρόσκλησης