Σεμινάρια για την Απόκτηση Πιστοποιητικού Ορθολογικής Χρήσης Φυτοφαρμάκων

Uncategorized

Με την ΚΥΑ 8197/90290/22-7-2013(ΦΕΚ 1883/Β/2013) των υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έχει θεσπιστεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (σε εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ). Από τις 26 Νοεμβρίου 2015 η χρήση ή η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται στα πρόσωπα που διαθέτουν το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης φυτοφαρμάκων.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι αγρότες και οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων δεν θα μπορούν χωρίς πιστοποιητικό να προμηθεύονται και να χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα για τις καλλιέργειες τους. Η έννοια του «επαγγελματία χρήστη γεωργικών φαρμάκων» δεν ταυτίζεται απαραίτητα με το «κατά κύριο επάγγελμα αγρότη». Επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων είναι αυτός που παράγει αγροτικά προϊόντα με σκοπό την πώληση σε τρίτους, ακόμα και αν έχει άλλο κύριο επάγγελμα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αποκτάται με τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε εξετάσεις, στα ειδικά για το σκοπό αυτό εξεταστικά κέντρα. Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης 2 Ευρωπρόοδος είναι πιστοποιημένα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την χορήγηση του συγκεκριμένου Πιστοποιητικού.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει παράβολο στο ΥΠ.Α.Α.Τ. Οι εξετάσεις διεξάγονται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Α.Α.Τ. όπου ο ενδιαφερόμενος καλείται να απαντήσει σε σαράντα (40) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μέσα σε ορισμένο χρόνο.

ΤΕΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το τέλος συμμετοχής στις εξετάσεις έχει οριστεί από το Υπουργείο και είναι:

A) Μέχρι και τις 26/11/2015 το τέλος Εξέτασης ορίζεται σε 25€.

Β) Από την 27/11/2015, το τέλος Εξέτασης ορίζεται σε 50€.