Σχετικά

Όμιλος εκπαίδευσης και πιστοποίησης – ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ

Στον Όµιλο ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ ανήκουν οι κάτωθι εκπαιδευτικοί φορείς:

  1. Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΙΙΕΚ
  2. Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Κ.Δ.Β.Μ. 2
  3. Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Ο Όµιλος ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ, λειτουργεί από το 1994 ως αυτοτελές νοµικό πρόσωπο µε σκοπό την υλοποίηση Προγραµµάτων Δια Βίου Μάθησης, που απευθύνονται σε ανέργους, εργαζόµενους, αυτοαπασχολούµενους και άτοµα των ευαίσθητων κοινωνικά οµάδων, καθώς και την άσκηση συναφών προς το αντικείµενο αυτό δραστηριοτήτων.


Είναι αδειοδοτηµένος από το Υπουργείο Παιδείας (ΕΟΠΠΕΠ) και είναι από τους πρώτους ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα στον τοµέα της Επαγγελµατικής κατάρτισης, που έχουν καταρτίσει και πιστοποιήσει έως σήµερα περισσότερα από 30.000 άτοµα, επενδύοντας συνεχώς σε σύγχρονα προγράµµατα κατάρτισης, εµπλουτίζοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναµικού της Ελληνικής περιφέρειας.Έχοντας κατεχόµενους χώρους 2.000m2, υλοποιεί προγράµµατα οικονοµικού προϋπολογισµού 2.500.000 ευρώ σε ετήσια βάση.

Στη µακρόχρονη διαδροµή του ο Όµιλος ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ έχει δραστηριοποιηθεί µε επιτυχία στις ακόλουθες δράσεις:

  • Υλοποίηση Προγραµµάτων Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης Ανέργων, Εργαζοµένων, Αυτοαπασχολούµενων και ατόµων που ανήκουν σε Ευαίσθητα Κοινωνικά Οµάδες
  • Εκπόνηση ολοκληρωµένων εκπαιδευτικών πακέτων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού των επιχειρήσεων
  • Συµµετοχή σε Ολοκληρωµένα προγράµµατα και Κοινοτικές Πρωτοβουλίες
  • Εκπόνηση Ερευνών και Μελετών
  • Παροχή Συµβουλευτικής σε άτοµα που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικά Οµάδες
  • Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Επαγγελµατικής Σταδιοδροµίας.

Ο Όµιλος ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ καθ’ όλη τη διάρκεια της πολυετής εµπειρίας του στο χώρο της Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, έχει συνεργαστεί και συνεχίζει να συνεργάζεται, µε πληθώρα Δηµόσιων – Φορέων ως ανάδοχος υλοποίησης µεγάλου αριθµού έργων, µε διάφορους Κοινωνικούς Εταίρους/ Φορείς στα πλαίσια υλοποίησης προγραµµάτων ανέργων, εργαζοµένων και ευαίσθητων κοινωνικά οµάδων, µε µεγάλες εταιρείες της ελληνικής αγοράς για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των προγραµµάτων του, καθώς και ως εταίροι σε συµπράξεις υλοποίησης ολοκληρωµένων προγραµµάτων και κοινοτικών πρωτοβουλιών και µε εκπαιδευτικούς φορείς του εξωτερικού στα πλαίσια διακρατικών συνεργασιών.