Υπηρεσίες

Εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων

Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΔΒΜ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα:

 • Εκπαίδευσης και κατάρτισης ανέργων.
 • Συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Ενδοεπιχειρησιακής επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Διεπιχειρησιακής επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Εκπαίδευσης κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων.
 • Εκπαίδευσης εκπαιδευτών.
 • e- learning – Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Επιμόρφωση.
 • Μακροχρόνια εκπαιδευτικά προγράμματα.
 • Εκπαίδευση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Κατάρτιση Στελεχών Επιχειρήσεων

Παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης και συμβουλευτικής στοανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων πουκαλύπτουν τις συνεχόμενες και αυξανόμενες ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας.
Όλα τα Προγράμματα Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης μπορούν να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν έως και 100% από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.

Κατάρτιση Ανέργων

Η κατάρτιση ανέργων αποσκοπεί:

 • Στη μείωση της ανεργίας.
 • Στην εξειδικευμένη κατάρτισή τους.
 • Στην πρόληψη της ανεργίας.
 • Στην αύξηση της απασχόλησης των γυναικών, Αμέα ή άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Προγράμματα κατάρτισης

Το ΚΔΒΜ υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα στις εγκαταστάσεις του, αλλά και εξ αποστάσεως (e-learning) κυρίως στους τομείς:

 • Πληροφορική (πτυχία αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ).
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (πτυχία με αναγνωρισμένη πιστοποίηση).
 • Προγράμματα γλώσσας.
 • Αγροτικά και περιβαλλοντικά.
 • Οικονομία και διοίκηση, Λογιστική.
 • Χρηματοοικονομικά/Τραπεζικά.
 • Τουριστικά.
 • Υγεία και Πρόνοια.
 • Τεχνικά προγράμματα.
 • Προγράμματα ΟΑΕΔ.

Γραφείο Διασύνδεσης

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΚΔΒΜ στηρίζει ενεργά τους καταρτιζόμενους με διοργανώσεις ημερίδων ή άλλων εκδηλώσεων με σκοπό την άμεση ενημέρωση τους (π.χ διοργάνωση ημερίδων καριέρας στις οποίες συμμετέχουν διευθυντές προσωπικού μεγάλων επιχειρήσεων).
Επίσης παρέχονται και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ανέργους για τη σωστή σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και προετημασία για τη συνέντευξη επιλογής προσωπικού.