ΝΕΟ VOUCHER 5.000 ANΕΡΓΩΝ SECURITY

Αναμένονται Προγράμματα

NEO VOUCHER  για  5.000  ΑΝΕΡΓΟΥΣ  ΑΠΟ 18  ΕΩΣ 50  ΕΤΩΝ  :   «Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας  ( SECURITY) με παροχή πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων»

Σκοπός της δράσης :

H ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (security) έως και 5.000 ανέργων με την παροχή Προγραμμάτων Επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 105 ωρών με Εκπαιδευτικό επίδομα 525€ καθώς και την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν.

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :

I. Προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης των ανέργων – ωφελούμενων διάρκειας 105 ωρών που οδηγούν σε απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφαλείας επιπέδου 1 (Μεταγυμνασιακό).

II. Πιστοποίηση των γνώσεων και επαγγελματικών δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης από τον  ΕΟΠΠΕΠ και το ΚΕΜΕΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Δικαίωμα συμμετοχής και  δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων που θα συγκροτήσει η Δ.ΥΠ.Α. έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

2. Έχουν ηλικία από 18-50 ετών (να έχουν γεννηθεί από το 1972 έως το 2004) δηλαδή κατά την υποβολή της αίτησης να είναι άνω των 18 και έως 50 ετών.

3. Είναι Έλληνες πολίτες ή Έλληνες Ομογενείς ή πολίτες χώρας- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε τουλάχιστον βαθμό: Β2 Επίπεδο

5. Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο γυμνασίου). • Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που ο απολυτήριος τίτλος ή άλλος ισότιμος ή ανώτερος τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης.

6. Δεν έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

7.Σημειώνεται ότι: οι ενδιαφερόμενοι είναι επιπλέον απαραίτητο να γνωρίζουν ότι προκειμένου να μπορέσουν να αποκτήσουν Άδεια Εργασίας Προσωπικού Ιδιωτικής Επιχείρησης, η οποία εκδίδεται κατόπιν αίτησής τους στην Ελληνική Αστυνομία, θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που αναγράφονται στο:  http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=54021&Itemid=646&lang