Φορτοεκφορτωτές

Ενεργά Προγράμματα

Κατάρτιση και Πιστοποίηση Φορτοεκφορτωτών – Μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη προγράμματος για 5.000 φορτοεκφορτωτές – μέλη του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών με τίτλο: “Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών – μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών”.

Σκοπός της δράσης είναι η βελτίωση των τεχνικών δεξιοτήτων και η προσαρμογή στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, η απόκτηση τεχνογνωσίας σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας και η αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας των Φορτοεκφορτωτών Λιμένα και Ξηράς.

Ποιους αφορά:

Το πρόγραμμα αφορά φορτοεκφορτωτές, οι οποίοι είναι μέλη στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ.) και πληρούν μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β` – Φορτοεκφορτωτών Λιμένα
  • Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β` – Φορτοεκφορτωτών Ξηράς
  • Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Α` (Εισαγωγικό)

 

Για τη συμμετοχή στη δράση προτεραιότητα έχουν οι:

  • Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β΄ (νέες εγγραφές ή ανανέωση εγγραφής) του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ.), λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία αρχικής εγγραφής.
  • Ανανεώσεις εγγραφής στο Μητρώο Α΄, λαμβάνοντας υπόψη τη σειρά κατάταξης βάσει της ημερομηνίας αρχικής εγγραφή τους στο Ε.Μ.Φ.
  • Νέες εγγραφές στο Μητρώο Α΄ του Ε.Μ.Φ, λαμβάνοντας υπόψη τη σειρά κατάταξης, βάσει της ημερομηνίας εγγραφή τους στο Ε.Μ.Φ.

Τo πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Εκπαίδευση (150 ώρες) μέσω υπολογιστή (τηλεκατάρτιση) σε γνωστικά αντικείμενα της ειδικότητας Φορτοεκφορτωτή Λιμένα ή Ξηράς
  • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων

Αμοιβές:

Η συνολική αμοιβή των συμμετεχόντων στη δράση, ορίζεται 750 €

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από 18/01/2021 – 28/02/2021

Συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής ή καλέστε στο 210-3801129 και ένας εξειδικευμένος σύμβουλός μας θα σας παρέχει πληροφορίες για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα.