Τεχνικός Ασφαλείας

Ειδική Αγωγή Σεμινάρια

Γενικές Πληροφορίες

Κάθε επιχείρηση που απασχολεί τουλάχιστον ένα άτομο ως Προσωπικό χρειάζεται να διαθέτει άτομο με πιστοποίηση τεχνικού ασφαλείας (Εργοδότης ή εργαζόμενος, κατά περίπτωση).

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Ν. 3850/2010 και ΦΕΚ 1287/ 5-5-2016) οι εργοδότες που απασχολούν (ή θέλουν να απασχολήσουν) τουλάχιστον έναν εργαζόμενο χρειάζεται να επιμορφωθούν, ώστε να αποκτήσουν την ιδιότητα του Τεχνικού Ασφαλείας για την Επιχείρησή τους, ως υπευθύνου για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας.

Κατά την παραπάνω υποχρέωση, η βεβαίωση επιμόρφωσης Τεχνικού Ασφαλείας είναι απαραίτητη για την πρόσληψη Προσωπικού ή οποιαδήποτε μεταβολή του.

Εναλλακτικά και κατά περιπτώσεις, μπορεί να επιμορφωθεί εργαζόμενος της Επιχείρησης για τα καθήκοντα αυτά.

Σε ποιους απευθύνεται

Στα προγράμματα μπορούν να λάβουν μέρος ως τεχνικοί ασφαλείας στις επιχειρήσεις Β΄κατηγορίας:

α) Μέχρι και 3 άτομα (ένα από όλα)

1) 10 χρόνια αποδεδειγμένη λειτουργία της επιχείρησης (βεβαίωση επιμελητηρίου ή έναρξη άσκησης επαγγέλματος από την εφορία) ή

2) άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη με το ίδιο αντικείμενο της δραστηριότητας της επιχείρησης

β) Μέχρι και 6 άτομα (ένα από όλα)

Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από:

1) Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή

2) Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή

3) Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή

4) Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας)

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από:

1) Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή

2) Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή

3) Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή

4) Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας)

5) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη

Για τα ανωτέρω (περίπτωση εργαζομένου) απαιτούνται και οκτώ (8) χρόνια τουλάχιστον από την απόκτηση του τίτλου σπουδών και να είναι με πλήρη απασχόληση στην επιχείρηση. Άλλα παραστατικά δεν θα γίνονται δεκτά.

Σε ΟΛΕΣ τις επιχειρήσεις Γ΄κατηγορίας:

1) εργοδότες εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα και οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στην κατηγορία Β’ σύμφωνα με τα άρθρα 10, 12 και 22 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.

2) εργαζόμενοι που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Β΄ ή Γ΄ εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.

3) εργοδότες σε επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους

Εκπαίδευση

Επιχειρήσεις Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : Διάρκειας 10 ωρών

Επιχειρήσεις Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ : Διάρκειας 35 ωρών

Επιχειρήσεις Β΄ Κατηγορίας (Μεσαίας Επικινδυνότητας).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συγκεκριμένο προκαθορισμένο από το Υπουργείο Εργασίας θεματολόγιο που σκοπό έχει την προετοιμασία των εργοδοτών και εργαζομένων για ανάληψη καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας σε επιχειρήσεις ενταγμένες στη Β’ Κατηγορία επικινδυνότητας.

Θεματολόγιο προγράμματος Β΄ Κατηγορίας:

 • Εισαγωγή στην ασφάλεια της εργασίας.
 • Γενικές αρχές του εθνικού μας δικαίου για την ασφάλεια και
 • υγεία των εργαζομένων
 • Αρχή της ευθύνης του εργοδότη
 • Υποχρεώσεις των εργοδοτών, των εργαζομένων, του κράτους
 • Τεχνικά έργα – Ημερολόγιο μέτρων ασφάλειας- Φάκελος και
 • Σχέδιο ασφάλειας και υγείας – Εκ των προτέρων
 • γνωστοποίηση – Εκσκαφές- Κατεδαφίσεις- Διακίνηση υλικών
 • Η συμμετοχή των εργαζομένων
 • Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων
 • Κυρώσεις
 • Συνοπτική παρουσίαση των νομοθετημάτων για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.
 • Υποχρεώσεις των διαφόρων παραγόντων ενός τεχνικού έργου
 • Τεχνικός ασφάλειας
 • Καθήκοντα και υποχρεώσεις
 • Οργάνωση υπηρεσίας – Διαδικασίες επιθεώρησης – Λίστες ελέγχου
 • Θόρυβος- Δονήσεις
 • Επικίνδυνες εργασιακές ουσίες
 • Σκόνη, αναθυμιάσεις, καπνοί, αέρια, υγρά και ατμοί, μέταλλα
 • Μέτρα προφύλαξης – Όρια επαγγελματικής έκθεσης
 • Μέσα ατομικής προστασίας
 • Ελάχιστες προδιαγραφές των χώρων εργασίας – Γενικές αρχές εργονομικού σχεδιασμού – Πυροπροστασία
 • Φωτισμός, αερισμός, κλιματισμός, θερμοκρασία και υγρασία χώρων εργασίας
 • Καταγραφή και διερεύνηση των αιτίων των εργατικών ατυχημάτων
 • Κίνδυνοι από τα μηχανήματα
 • Γενικές αρχές ασφάλειας
 • Συντήρηση, επισκευές
 • Εργαλεία χειρός και Φορητά εργαλεία
 • Μηχανές κατεργασίας μετάλλων •
 • Ξυλουργικά μηχανήματα
 • Ανυψωτικά μηχανήματα – Μηχανήματα έργων
 • Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα
 • Προστασία από πτώσεις
 • Εργασία σε κλειστούς χώρους
 • Προστασία στις εργασίες σε ύψος (Ικριώματα – Φορητές Κλίμακες)
 • Ενδοεπιχειρησιακές μεταφορές – Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων
 • Γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου-
 • Παραδείγματα (Αναφορά στο εργαλείο OiRA και παρουσίαση της λειτουργίας ενός από τα διαθέσιμα εργαλεία OiRA, http://www.oiraproject.eu/oira-tools
 • Πηγές πληροφόρησης για θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων
 • Γενική ανασκόπηση – συζήτηση – Κλείσιμο σεμιναρίου (τεστ πολλαπλών επιλογών)

Στη Γ’ κατηγορία επικινδυνότητας κατατάσσονται οι επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στους κάτωθι οικονομικούς κλάδους:

 • Γεωργία
 • Κτηνοτροφία
 • Επικοινωνίες
 • Αποθήκες
 • Μεταφορές
 • Εμπόριο – Εστιατόρια – Ξενοδοχεία
 • Τράπεζες – Λοιπά οικονομικά ιδρύματα
 • Ασφάλειες – Διεκπεραιώσεις Υποθέσεων – Ενοικιάσεις κινητών και ακινήτων – Λοιπές υπηρεσίες
 • Διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες όλων των κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας

 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Για επιχειρήσεις που εντάσσονται στην Κατηγορία Γ΄ (χαμηλή επικινδυνότητα) και απασχολούν μέχρι 50 άτομα, καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας μπορεί να ασκεί ο ίδιος ο εργοδότης, εφόσον διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα ή επιμορφωθεί κατάλληλα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 § 4 του κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων (Ν. 3850/2010).

Εκπαιδευτές

Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές από το σχετικό μητρώο του Υπουργείου.

Κόστος

Α) Σεμινάριο 2 ημερών – 10 ωρών για επιχειρήσεις με Χαμηλή επικινδυνότητα (εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, καταλύματα, καφέ μπαρ, τουριστικά γραφεία, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ελεύθεροι επαγγελματίες κλπ)   με κόστος 70€ (προκαταβολή 50€) 

Β) Σεμινάριο 7 ημερών – 35 ωρών για επιχειρήσεις με Υψηλή επικινδυνότητα –(αλουμινοκατασκευές-ξυλουργεία, οικοδομικές εργασίες, επισκευές ηλεκτρικών συσκευών, συνεργεία αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων, αρτοποιεία–ζαχαροπλαστεία, παραγωγή/μεταποίηση τροφίμων κτλ) με κόστος 130€ (προκαταβολή 80€).

Παροχές

Κάλυψη

Άμεση με έκδοση σχετικού αριθμού πρωτοκόλλου εγγραφής

Βεβαίωση

Μετά την εκπαίδευση με μόνιμη ισχύ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος