Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης «Προσωπικό φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων – ISPS code» (24 ώρες σύγχρονο e-learning)

Προσωπική Ασφάλεια – Security Σεμινάρια

Έναρξη

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 και  ΣΑΒΒΑΤΟ 29 Ιανουάριου 2022

Ωρα  : 15:00-21:00 ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Οι Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας μεταξύ άλλων αναλαμβάνουν τη διαδικασία ελέγχων ασφάλειας και ελέγχων πρόσβασης, σε Λιμενικές Εγκαταστάσεις. Ως εκ τούτου,  το προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας που θα τοποθετηθεί στις εν λόγω Λιμενικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, εκτός από την Άδεια Εργασία που πρέπει να κατέχει, απαιτείται να διαθέτει Βεβαίωση ότι είναι εκπαιδευμένο από αναγνωρισμένα προς το σκοπό αυτό εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού ή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν την ανάληψη του έργου της παροχής υπηρεσιών ασφάλειας στη λιμενική εγκατάσταση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις Κώδικα ISPS.

Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού σεμιναρίου παρέχει αυτή τη Βεβαίωση ύστερα από μια κατάρτιση που υιοθετεί και εφαρμόζει ένα ολιστικό μοντέλο με γνώμονα τις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ώστε να έχει τη δυνατότητα το στέλεχος της Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας (στο εξής: ΙΕΠΥΑ)  να διατεθεί στο έργο Φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων από την εταιρεία του.

Εκπαιδευτές

Οι εκπαιδευτές του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ειδικοί επιστήμονες στο χώρο της ασφάλειας, διαθέτουν πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία στο συγκεκριμένο χώρο με πιστοποιήσεις ως εισηγητές-εκπαιδευτές από τον ΕΟΠΠΕΠ, το ΚΕΜΕΑ.

Ποιοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα τα οποία είναι:

 • Εργαζόμενοι σε ΙΕΠΥΑ και προορίζονται να εργαστούν ως ιδιωτικό προσωπικό φύλαξης σε Λιμενική Εγκατάσταση.
 • Εργαζόμενοι σε ΙΕΠΥΑ ως προσωπικό φύλαξης και επιθυμούν να βελτιώσουν την επαγγελματική τους θέση με επιπλέον γνώσεις και προσόντα (εξειδίκευση).
 • Είναι άτομα που διαθέτουν την Άδεια Εργασίας Προσωπικού ΙΕΠΥΑ και επιθυμούν να εμπλουτίσουν και να ενισχύσουν το βιογραφικό τους σημείωμα, με επιπλέον προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες (εξειδίκευση), με απώτερο σκοπό να διεκδικήσουν την ένταξή τους στο προσωπικό ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης.
 • Είναι άτομα που σκοπεύουν να ασχοληθούν με τον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλειας και να συμμετάσχουν στο απώτερο μέλλον στα σεμινάρια κατάρτισης προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας με σκοπό την πιστοποίησή τους και τη  έκδοση άδειας εργασίας.

Θεματικές Ενότητες

 • Νομοθετικό πλαίσιο.
 • Οργάνωση Φύλαξης και εκτέλεση σχετικών με την ασφάλεια καθηκόντων σε λιμενική εγκατάσταση βάσει του ISPS code.
 • Αξιολόγηση του κινδύνου, μέτρα ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις.
 • Συστήματα ελέγχου πρόσβασης ηλεκτρονικός εξοπλισμός ασφάλειας – έλεγχοι πρόσβασης και ζώνες περιορισμένης πρόσβασης.
 • Πρόσβαση στο πλοίο, χειρισμός φορτίου, παραλαβή εφοδίων πλοίου, μεταφορά ασυνόδευτων αποσκευών και παρακολούθηση της ασφάλειας του πλοίου.
 • Ανιχνευτές μετάλλων και scanners. Ανίχνευση υπόπτων φακέλων, πακέτων και δεμάτων. Ύποπτα αντικείμενα.
 • Γλώσσα του σώματος, βία και επιθετικότητα και διαχείριση πλήθους – έλεγχος.
 • Εγκληματικές ενέργειες, απειλές και κίνδυνοι.
 • Τρομοκρατία – Όπλα μαζικής καταστροφής – Ασύμμετρες απειλές.
 • Σχέδιο αναφοράς συμβάντος.
 • Αρχές πυρόσβεσης και πυρασφάλειας.
 • Υγιεινή και ασφάλεια στους λιμένες (παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος και άλλων έκτακτων περιστατικών).
 • Ασκήσεις – σενάρια
 • Αξιολόγηση

Τρόπος Διεξαγωγής Εκπαίδευσης

Η διεξαγωγή της εκπαίδευσης του Προσωπικού Φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων – ISPS code πραγματοποιείται μέσω e-learning (εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση) και περιλαμβάνει παρουσιάσεις, ανάλυση μελετών περίπτωσης, προσομοιώσεις, ασκήσεις, προβολή videο, αξιολόγηση.

Κόστος

150 ευρώ

Παροχές

Βεβαίωση Παρακολούθησης και χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος