Μεταφορές – Μηχανήματα – Φορτοεκφορτωτές

E-Learning Μεταφορές – Μηχανήματα – Φορτοεκφορτωτές

Εξετάζονται τα κύρια δοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία των συστηµάτων καθώς επίσης και τα διάφορα είδη φορτίου που µπορεί να συναντήσει κάποιος. Γίνεται αναφορά στις διάφορες διατάξεις ασφαλείας που πρέπει να υπάρχουν και µια εισαγωγή στις αρχές λειτουργίας των µηχανών. Επιπλέον, παρουσιάζονται διάφορα συστήματα έλξης που χρησιµοποιούνται σήµερα, τα διάφορα είδη και οι διάφορες λειτουργίες των μηχανών όπως επίσης και τα ανυψωτικά µέσα σε διαδρόµους. Ο ρόλος των µηχανών στη µετακίνηση υλικών ή πρόσωπων είναι αρκετά σηµαντικός αφού η µαζική παραγωγή, η αυτοµατοποίηση, η αύξηση των αµοιβών και η απαίτηση για εξάλειψη της βαριάς σωµατικής εργασίας, υπήρξαν οι κινητήριες δυνάµεις για την έντονη ανάπτυξη της τεχνικής της διακίνησης υλικών και των μεταφορών γενικότερα, τις τελευταίες δεκαετίες. Παντού όπου πρέπει να µετακινηθούν υλικά ή πρόσωπα χρησιµοποιούνται τα µέσα διακίνησης, όπως γερανοί, µηχανήµατα στοιβασίας, µεταφορικές ταινίες, αναβατόρια, παλάγκα, ανελκυστήρες,κυλιόµενες κλίµακες.

Επιπλέον ο Φορτοεκφορτωτής ασχολείται με τη μεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση και παράδοση / παραλαβή οιουδήποτε φορτίου, εμπορεύματος ή προϊόντος διακινείται μέσω των λιμένων ενώ ο Φορτοεκφορτωτής Ξηράς ασχολείται με τη στοιβασία, τη ζύγιση, την ταξινόμηση και διαλογή των εμπορευμάτων και των φορτίων.

Το επάγγελμα των φορτοεκφορτωτών εντάσσεται σε έναν από τους πιο δυναμικούς και κρίσιμους κλάδους της οικονομίας, αυτόν της μεταφοράς, διακίνησης και αποθήκευσης προϊόντων. Στην Ελλάδα το συγκεκριμένο επάγγελμα, το οποίο εντάσσεται στον τομέα των πλωτών και χερσαίων μεταφορών δέχεται πολλαπλές πιέσεις κυρίως εξ αιτίας της χρήσης διάφορων μηχανικών μέσων φορτοεκφόρτωσης. Ωστόσο πρόκειται για αναγκαίο στην αγορά εργασίας επάγγελμα το οποίο εξελίσσεται ταυτόχρονα με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, τη δημιουργία σύγχρονων εμπορευματικών κέντρων και την εισαγωγή προηγμένων συστημάτων στην αλυσίδα μεταφοράς, διακίνησης και διανομής προϊόντων και αγαθών.