Πληροφορική – Δίκτυα – Επικοινωνίες

E-Learning

Η πληροφορική και τα δίκτυα Υπολογιστών, αποτελούν σήμερα το βασικό εργαλεία στις καθημερινές μας δραστηριότητες (π.χ. τραπεζικές συναλλαγές, έκδοση αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, κρατήσεις ξενοδοχείων ή θεάτρων, αυτοματοποίηση διαφόρων δημόσιων υπηρεσιών) καθώς μας διευκολύνουν, ώστε μέσα σε πολύ λίγο χρόνο να διεκπεραιώνουμε τις εργασίες μας.

Τα αντικείμενα αναφέρονται σε (θεωρητικές και πρακτικές) μεθόδους που χρησιμοποιούνται στο χώρο της πληροφορικής και των επικοινωνιών δεδομένων και δικτύων υπολογιστών, στοχεύει στην κατανόηση βασικών εννοιών και τεχνικών που χρησιμοποιούνται και στα σύγχρονα δίκτυα υπολογιστών και επιπλέον στην απόκτηση κατάλληλης θεωρητικής και πρακτικής υποδομής, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αντιμετώπιση των διαρκώς εξελισσόμενων τεχνολογιών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο υποψήφιος θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοεί τη θεωρητική και πρακτική λειτουργία των αντικειμένων πληροφορικής – επικοινωνιών και τοπικών δικτύων.
  • Θα αποκτήσεις γνώσεις των μέσων και των τεχνικών που απαιτούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία σύγχρονων τοπικών δικτύων.
  • Χρησιμοποιεί και παραμετροποιεί βασικό δικτυακό εξοπλισμό (κάρτες δικτύου, μεταγωγείς, ορισμό υποδικτύων)

Αντικείμενο Χρόνος Κόστος
Windows 7

Αντικείμενο Χρόνος Κόστος
Word 2013

Αντικείμενο Χρόνος Κόστος
Excel 2013

Αντικείμενο Χρόνος Κόστος
Power Point 2013

Αντικείμενο Χρόνος Κόστος
Internet Explorer 9

Αντικείμενο Χρόνος Κόστος
Access 2013

Αντικείμενο Χρόνος Κόστος
Outlook 2013