Κοινωφελής Κατάρτιση

Ενεργά Προγράμματα

Κατάρτιση - Πιστοποίηση στο πλαίσιο προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα

Γενικές Πληροφορίες

Αναμένεται σύντομα η προκήρυξη της δράσης Κατάρτισης – Πιστοποίησης στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) / συναφείς φορείς, υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

Η δράση κατάρτισης – πιστοποίησης έχει ως στόχο την αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με τις πραγματικές εξατομικευμένες ανάγκες των ωφελούμενων, ώστε να ενισχυθούν κατά την διαδικασία αναζήτησης εργασίας ή και ένταξης τους στην αγορά εργασίας.

Ποιους αφορά

Η δράση κατάρτισης – πιστοποίησης είναι υποχρεωτική για όλους τους ωφελούμενους του προγράμματος Κοινωφελούς Απασχόλησης, ηλικίας έως 54 ετών και προαιρετική για τους ωφελούμενους ηλικίας 55 ετών και άνω.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

– Εκπαίδευση (από 120-150 ώρες, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως) στα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:
 • Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (επίπεδο Ι, ΙΙ, ΙΙΙ)
 • Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχ/σεων
 • Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο Χώρο Εργασίας
 • Διαχείριση Καταστροφών & Κρίσεων
 • Πρώτες Βοήθειες
 • Περιβαλλοντική Προστασία & Ανακύκλωση Προϊόντων
 • Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με Εφαρμογές στο Χώρο Εργασίας (Social Media)
 • Επαγγελματίας Καθαριστής / Απολυμάνσεις Δημοσίων Χώρων
 • Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία
 • Χειρισμός Εργαλειομηχανών
 • Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντήρησης Πρασίνου
 • Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου – ψυχολογική υποστήριξη – δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)
 • Οικοδομικές Εργασίες – Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου
 • Διαχείριση Κινδύνου & Κρίσεων (φυσικών, βιολογικών και τεχνολογικών) σε ΟΤΑ
– Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων

Το πρόγραμμα κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί έως την 31/05/2021 και σε κάθε περίπτωση εντός του οκταμήνου απασχόλησης. Η ημερήσια διάρκεια της κατάρτισης θα είναι από έξι (6) έως οκτώ (8) ώρες. Τα προγράμματα κατάρτισης δύναται να είναι πρωινά ή και απογευματινά. Η καταληκτική ώρα κατάρτισης δε θα υπερβαίνει τις 22.00.

Δικαιολογητικά Εγγραφής

Για την εγγραφή σας στην ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟ θα χρειαστεί να προσκομίσετε:

 1. Βεβαίωση από τον φορέα που απασχολείστε, ότι απασχολείστε στο συγκεκριμένο φορέα στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 4/2020 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, όπου θα αναφέρεται η ημερομηνία πρόσληψης και η προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του οκταμήνου.
 2. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 3. Τον αριθμό της αίτησης συμμετοχής σας στη δράση ή τον αριθμό πρωτοκόλλου (π.χ. α/α αίτησης 1136543210 ή αρ. πρωτ. 21/2020/000012345678)
 4. Αντίγραφο πιστοποιητικού που αποδεικνύει το επίπεδο γνώσης χειρισμού Η/Υ (Ισχύει μόνο για την περίπτωση που έχετε επιλέξει να παρακολουθήσετε Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ επιπέδου ΙΙ ή ΙΙΙ)
Συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής ή καλέστε στο 210-3801129 και ένας εξειδικευμένος σύμβουλός μας θα σας παρέχει πληροφορίες για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα.